+48 500 700 624
0

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN

(wersję w formacie PDF można pobrać tutaj)

 

Royalty Line Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wschowie, pod adresem: ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540729, NIP: 4970081567, REGON:  360626255, zwana dalej "Spółką".

 

Pojęcia używane w regulaminie:

 

Dni Robocze/Godziny Robocze - czas z wyłączeniem weekendów (sobót i niedziel) oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub innym podmiot , w tym jednostka organizacyjna, bez osobowości prawnej, jednak dysponująca zdolnością prawną.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - dostępna w Sklepie Internetowym funkcjonalność, umożliwiająca podgląd wybranych przez Klienta Towarów, zmianę danych takich jak: adres dostawy oraz faktury, sposobu płatności oraz formy dostawy. Możliwe jest również zmodyfikowanie ilości zamawianych Towarów.

Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod  adresem  www.royaltyline.pl,  za  pośrednictwem  którego  Klient może  w szczególności  składać  Zamówienia  i  dokonywać  zakupów Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

Sprzedawca - właściciel sklepu internetowego, Spółka z o. o. Royalty Line Polska.

Towar- produkt w postaci materialnej oferowany przez Sprzedawcę.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

1.Warunki ogólne

 

1.1.Sklep internetowy Royalty Line prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są ze strony http://www.royaltyline.pl .

1.2. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co odbywa się poprzez zaznaczenie checkboxu/okienka w końcowej fazie składania Zamówienia.

1.3. W związku ze stosowaniem oprogramowania firm trzecich możliwe jest, że nie wszystkie funkcjonalności Sklepu Internetowego będą w równym stopniu dostępne. Na przykład jeżeli Klient używa blokady wyskakujących okienek, istnieje możliwość braku dostępu do Koszyka. Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich opcji udostępnianych przez Sklep zalecamy wyłączyć dodatkowe oprogramowanie w przeglądarce.

1.4. Zamówienia mogą być składane 24 h na dobę, wyjątek mogą stanowić przerwy techniczne.

1.5. Ceny widoczne w Sklepie Internetowym są wiążące dla obu stron umowy, w momencie jej zawarcia. Każda z cen zawiera podatek VAT (są to ceny brutto).

1.6. Sprzedający dostarcza potwierdzenie zawarcia umowy w postaci faktury VAT, stanowiącej jednocześnie dowód zakupu w Sklepie.

 

2. Zawarcie umowy na odległość

 

2.1. Dodanie Towarów do koszyka nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia, a więc zawarciem umowy.

2.2. Chcąc dokonać zakupu Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych z prawdą danych teleadresowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki (opcjonalnie również do faktury), numer telefonu.

2.3. Złożenia zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę" w formularzu zamówienia.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli:

a)Klient podał niepełne lub niezgodne z prawdą dane w formularzu zamówienia, co powoduje niemożność wysłania Towaru
b)Klient nie dokonał płatności za Zamówienie z formą opłaty "z góry" w ciągu 14 dni od złożenia Zamówienia (patrz pkt.3)
c)Klient nie odebrał opłaconego Towaru lub odmówił odebrania przesyłki pobraniowej

 

3. Formy płatności, dostawy oraz czas realizacji Zamówienia

 

3.1. Sklep Internetowy udostępnia swoim Klientom następujące formy płatności: za pobraniem, przelew tradycyjny (nr rachunku: 78 1090 1290 0000 0001 2992 7176 BZWBK S.A.),  PayPal oraz szybki przelew internetowy poprzez platformę Przelewy24.
3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do regulacji ceny wysyłki w zależności od specyfiki oferowanego Towaru. Ostateczna cena wysyłki danego Zamówienia widoczna jest po wyborze formy płatności i dostawy.

3.3. Sprzedawca nie pokrywa kosztów związanych z płatnościami dokonywanymi z kont zagranicznych (dotyczących na przykład przewalutowania).

3.4. Zamówienie może być dostarczone na indywidualny adres podany przez Klienta lub do DHL Parcel Shop'u, czyli punktu odbioru, który wybrać należy z listy udostępnionej podczas składania Zamówienia.

3.5. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie (w przypadku płatności "z góry") oraz 24 godzin roboczych od momentu złożenia Zamówienia, jeżeli Klient wybrał formę płatności za pobraniem.

3.6. Zarówno zamówienia krajowe jak i zagraniczne dostarczane są przez firmę kurierską DHL.

 

4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 

4.1.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta , niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie Towaru. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta wraz z późniejszymi zmianami)

4.2 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostępnym w PDF-ie tutaj lub w wersji tekstowej poniżej. Nie ma jednak obowiązku użycia przygotowanego przez nas formularza.

4.3. Oświadczenie woli można dostarczyć  do Sprzedawcy drogą mailową na adres: natalia@royaltyline.pl lub pocztą na adres Royalty Line Polska Sp. z o. o., ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa.
4.4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy w wyznaczonym, 30-dniowym terminie przesłać powiadomienie o chęci skorzystania z tego prawa.

4.5. Dokładny opis procedury odstąpienia od umowy zawarty jest również w zakładce  "Zwroty i reklamacje".

4.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Możliwe jest wstrzymanie się z dokonaniem zwrotu płatności do momentu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4.8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

- Adresat: Royalty Line Polska Sp. z o.o.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

- Adres Konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) niepotrzebne skreślić

i przesłanie go do nas na poniższy adres:

Royalty Line Polska Sp. z o.o., Konradowska 1 F,67-400 Wschowa, telefon: 500700624, e-mail: natalia@royaltyline.pl

 

5. Reklamacje

 

5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi za wady Towaru zamówionego przez Klienta w Sklepie Internetowym.

5.2. Okres odpowiedzialności za wady wynikające z winy Sprzedawcy wynosi dwa lata od daty wydania Klientowi Towaru.

5.3. O wadzie Towaru należy poinformować drogą elektroniczną (tu: e-mailem), wysyłając zgłoszenie na adres natalia@royaltyline.pl . Formularz zgłoszenia serwisowego jest dostępny tutaj.  

5.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia serwisowego. W razie braków w zgłoszeniu Klient zostanie poinformowany w możliwie najszybszym czasie o konieczności uzupełnienia wskazanych przez Sprzedawcę informacji.

5.5. Klient może zostać poproszony o dosłanie zdjęć wady, którą chce zareklamować.

5.6. Dokładny opis procedury reklamacyjnej zawarty jest również w zakładce  " Zwroty i reklamacje".

5.7. W ramach możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może zgłosić skargę poprzez unijną platformę ODR, dostępną tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.8. W ramach możliwości skorzystania z polubownych sposobów rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może zgłosić skargę  poprzez  platformę UOKiK, dostępną tutaj: http://polubowne.uokik.gov.pl/

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr  133 poz. 883 z późn. zm.) jest spółka Royalty Line Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wschowie, pod adresem: ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540729, NIP: 4970081567, REGON:  360626255, zwana dalej Administratorem danych osobowych.

6.2. Z Administratorem można nawiązać kontakt poprzez:

a)tradycyjną pocztę, na adres: Royalty Line Polska Sp. z o. o., ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa

b)pocztę mailową, na adres: natalia@royaltyline.pl

6.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator powołał stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

a)tradycyjną pocztę, na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Royalty Line Polska Sp. z o. o., ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa

b)pocztę mailową, na adres: inspektorochronydanych@royaltyline.pl

6.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, należy jednak pamiętać, że nieudzielenie zgody na przetwarzanie tych danych może uniemożliwić dokonanie zakupu w Sklepie, jak również korzystanie z innych jego funkcjonalności.

6.5. Użytkownik może nieodpłatnie skorzystać z prawa do uzyskania informacji odnośnie danych, jakie są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę. Możliwa jest także modyfikacja danych, ich blokada lub też usunięcie na wyraźną prośbę Klienta, jednak tylko w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

6.5. Dane osobowe, które Klient udostępnia Sprzedawcy to w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Z chwilą złożenia zamówienia możliwe jest również wprowadzenie danych do faktury. Adres e-mail służy Sprzedawcy jako główny kanał komunikacyjny z Klientem oraz jest niezbędny, jeżeli Klient zakłada konto w Sklepie Internetowym Royalty Line.

6.6. Podstawowe dane, jakie udostępniane są przez Klienta wykorzystywane są w następujący sposób:

a)celem realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym, w tym wysyłki Towarów na podany przez Klienta adres

b)celem rozpatrywania reklamacji oraz przyjmowania zwrotów na podstawie prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu środków finansowych poniesionych w związku z wcześniejszym zakupem w Sklepie Internetowym

c)oraz celem kontaktu z klientem w sprawach związanych z realizacją Zamówienia, zwrotów i reklamacji

6.7. Sprzedawca przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa adekwatnych do ilości, specyfiki i wrażliwości przetwarzanych danych oraz w zakresie, w jakim są wykorzystywane. Do środków technicznych stosowanych w Sklepie Internetowym w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów używane jest szyfrowanie SSL (ang. Secure Socket Layer).  Protokół ten zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin znajduje się w wersji on-line na stronie www.royaltyline.pl . Co więcej można również go wydrukować lub pobrać w wersji PDF, korzystając ze standardowych ustawień przeglądarki (zwykle "zapisz plik").  Aby otworzyć pobrany plik z regulaminem konieczne może być użycie programu zewnętrznego, takiego jak Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego programu umożliwiającego otwieranie plików PDF.

7.2. W sytuacjach, w których nie znajduje zastosowania niniejszy regulamin stosowane powinny być obowiązujące przepisy prawne.

 

Zapisz się do newslettera
i odbierz 3 % rabatu na pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami na www.royaltyline.pl
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).